ความทั่วไป | ปรัชญา | งานที่ให้บริการ | สมาชิกของสำนักงาน | แหล่งเชื่อมโยง | ติดต่อ

สำนักกฎหมาย ไอพีซีที แอสโซซิเอทส์ กรุงเทพ ประเทศไทย
สงวนลิขสิทธิ์ 2544

สารบัญ
ความทั่วไป
ปรัชญา
งานที่ให้บริการ
สมาชิกของสำนักงาน
แหล่งเชื่อมโยง
ติดต่อ
สาขาทางกฎหมายที่บริการ
กฎหมายแพ่งทั่วไป
ในที่นี้มีนัยถึงกฎหมายสาขาต่าง ๆ นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้เป็นการเฉพาะดังจะกล่าวต่อไป ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายซื้อขาย ครอบครัว มรดก เช่าซื้อ ประกันภัย ละเมิด กู้ยืม - บัญชีเดินสะพัด เช่าทรัพย์ ตั๋วเงิน จำนอง จำนำ ค้ำประกัน หุ้นส่วนบริษัท ฯลฯ อย่างไรก็ตาม โดยปกติแล้วด้วยความซับซ้อนยิ่งขึ้นของธุรกรรมหรือกิจกรรมระหว่างกันในสังคมปัจจุบัน คดีความแต่ละเรื่องมักจะประกอบด้วยกฎหมายที่เข้าไปเกี่ยวข้องหลายสาขามากขึ้น และซับซ้อนขึ้นโดยลำดับ ดังนั้น นักกฎหมายของสำนักงานจึงได้รับการปลูกฝังให้ให้ความสำคัญกับการวิจัย ค้นคว้า หลักกฎหมาย คำพิพากษาศาลฎีกา ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ รวมทั้งความเห็นทางกฎหมายต่าง ๆ โดยละเอียดรอบคอบ ภายใต้ระบบการทำงานเป็นทีมในทุกคดีทั้งในศาลและการระงับข้อพิพาทในชั้นอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนการให้คำปรึกษาหรือการให้ความเห็นทางกฎหมายต่าง ๆ
กฎหมายอาญาทั่วไป
หมายรวมทั้งประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายเฉพาะที่มีโทษทางอาญาทั่วไป สำนักงานมีทนายความที่ประสบการณ์ในการดำเนินคดีอาญาในทุกขั้นตอน นับแต่ชั้นสอบสวน การว่าความ ในศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา สำนักงานมีแนวทางการทำงานที่ให้ความระมัดระวังและถี่ถ้วนอย่างสูงในการดำเนินคดีอาญา เนื่องจากกระบวนการและผลของคดีอาจจะกระทบถึงสิทธิและเสรีภาพของลูกความโดยตรง
กฎหมายแรงงาน
กฎหมายแรงงานของประเทศไทยทุกฉบับไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองแรงงาน (พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานฯ, พ.ร.บ. กองทุนเงินทดแทนฯ, พ.ร.บ. ประกันสังคมฯ เป็นหลัก) และด้านแรงงานสัมพันธ์ (พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ฯ, พ.ร.บ. รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ฯ เป็นหลัก) ล้วนแต่มีหลักกฎหมายพิเศษแตกต่างจากหลักกฎหมายแพ่งทั่ว ๆ ไปอยู่มาก นอกเหนือจากการมีกระบวนการระงับข้อพิพาทในรูปแบบเฉพาะ และมีวิธีพิจารณาคดีในศาลชำนัญพิเศษ ที่แตกต่างจากวิธีพิจารณาคดีแพ่งธรรมดาทั่วไป ดังนั้น ทนายความผู้ให้คำปรึกษาในการแก้ไข หรือระงับปัญหาแรงงานทั้งในและนอกศาล เช่น การเข้าร่วมเจรจาเพื่อยุติข้อพิพาทด้านแรงงาน ตลอดจนจัดทำข้อบังคับการทำงาน และรวมทั้งการดำเนินคดีในศาล ให้แก่ฝ่ายนายจ้างหรือฝ่ายลูกจ้างจำเป็นที่จะต้องมีความเชี่ยวชาญ และลุ่มลึกในสาขากฎหมายนี้โดยเฉพาะ ซึ่งทนายความของสำนักงานได้ประสบความสำเร็จ เป็นอย่างดีในการทำหน้าที่ในการดำเนินคดีในศาล และให้คำปรึกษาก่อนชั้นศาลให้แก่บริษัทนายจ้าง และลูกจ้างมาโดยตลอด
กฎหมายก่อสร้าง
ความลำบากประการสำคัญในการดำเนินคดีก่อสร้าง หรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาข้อพิพาททางการก่อสร้าง ของนักกฎหมายโดยทั่วไปคือ การขาดความเข้าใจในวิทยาการ และเทคนิควิธีทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และการบริหารงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นศาสตร์และกระบวนการเฉพาะที่ซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการก่อสร้างขนาดกลาง และขนาดใหญ่ สำนักงานเชื่อว่าข้อจำกัดดังกล่าว ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับการทำหน้าที่ของทนายความของสำนักงาน เนื่องจากการมีประสบการณ์ในการว่าความคดีก่อสร้างจำนวนมาก ทั้งในทางศาล และทางอนุญาโตตุลาการ รวมทั้งการเป็นที่ปรึกษาประจำ ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย และการจัดทำร่างสัญญาก่อสร้างให้กับเจ้าของงาน (Owner) และบริษัทรับเหมาก่อสร้างหลายบริษัท ทั้งที่เป็นบริษัทไทย และบริษัทร่วมทุนไทย-ต่างประเทศ

< 1 - 2 - 3 >

English