สำนักงานได้รับการก่อตั้งขึ้น ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้เป็นสำนักงานที่มีความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง ในการให้บริการทางกฎหมายทั้งในการว่าความ (ในศาลรวมทั้งอนุญาโตตุลาการ) และการให้คำปรึกษากฎหมาย เนื่องจากสำนักงานได้ตระหนักว่า การประกอบด้วยคุณลักษณะดังกล่าว ของสำนักงานกฎหมายแห่งหนึ่ง มิเพียงแต่จะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ที่จะได้รับบริการทางกฎหมายในทุกด้านที่ต้องการ (One Stop Service) แล้ว ยังจะเป็นวิถีทางของจัดการให้บริการที่จะทำให้ลูกค้า ได้รับบริการทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่ เกิดขึ้นจากการว่าความ และให้คำปรึกษารวมอยู่ในตัวผู้ให้บริการ เพียงหนึ่งเดียวนั่นเอง
ด้วยเจตนารมณ์และมุมมองทางการทำงานดังกล่าว บุคลากรของสำนักงานจึงประกอบด้วย ทนายความซึ่งมีความรอบรู้และประสบการณ์ที่กว้างขวางในการเข้าดูแลปัญหาข้อพิพาท ทั้งในศาลและนอกศาล การให้คำปรึกษาเชิงกฎหมายธุรกิจ การเจรจาต่อรองสัญญา หรือผลประโยชน์อื่น ๆ การปกป้อง รักษาผลประโยชน์ของเอกชนจากเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานรัฐ ฯลฯ รวมตลอดถึงการให้บริการอื่น ๆ เช่น การขออนุญาต การจดทะเบียน ใบอนุญาตทำงาน หรือการเข้าเมือง เป็นต้น นอกจากนี้สำนักงานยังให้ความสำคัญกับ การทำงานโดยใช้ความรู้ทางการวิจัย ค้นคว้ากฎหมายอย่างมาก เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการให้บริการ

ความทั่วไป | ปรัชญา | งานที่ให้บริการ | สมาชิกของสำนักงาน | แหล่งเชื่อมโยง | ติดต่อ

สำนักกฎหมาย ไอพีซีที แอสโซซิเอทส์ กรุงเทพ ประเทศไทย
สงวนลิขสิทธิ์ 2544

สารบัญ
ความทั่วไป
ปรัชญา
งานที่ให้บริการ
สมาชิกของสำนักงาน
แหล่งเชื่อมโยง
ติดต่อ
ความทั่วไป

English