ความทั่วไป | ปรัชญา | งานที่ให้บริการ | สมาชิกของสำนักงาน | แหล่งเชื่อมโยง | ติดต่อ

สำนักกฎหมาย ไอพีซีที แอสโซซิเอทส์ กรุงเทพ ประเทศไทย
สงวนลิขสิทธิ์ 2544

1. นายพิบูลศักดิ์ สุขพงษ์ (หุ้นส่วน)
2. นายศักดิ์ณรงค์ มงคล (หุ้นส่วน)
3. นายเดชาธร พงษ์ถมมานา (ทนายความ)
4. นายศรัณย์ บุญศรี
5. นายธุรวิช สุวรัชชุพันธุ์
6. นายมงคล ศรีสังข์
 
 
 
สารบัญ
ความทั่วไป
ปรัชญา
งานที่ให้บริการ
สมาชิกของสำนักงาน
แหล่งเชื่อมโยง
ติดต่อ
นายพิบูลศักดิ์ สุขพงษ์ (หุ้นส่วน)
การศึกษา
 • ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (กฎหมายเศรษฐกิจ) คณะนิติศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2543)
 • เนติบัณฑิตไทย (พ.ศ. 2532)
 • นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2531)
ประสบการณ์
 • อดีตผู้จัดการฝ่ายนิติกรรมสัญญา
  สำนักกฎหมายเครือเจริญโภคภัณฑ์
 • อดีตทนายความประจำบริษัท สำนักกฎหมาย
  บุญสมและมาโนช ทนายความ จำกัด
นายศักดิ์ณรงค์ มงคล (หุ้นส่วน)
การศึกษา
 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (มหาชน)
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2538)
 • นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( พ.ศ. 2531)
ประสบการณ์
 • อดีตผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บริษัท อัลฟ่า เทคโนโพลิส จำกัด
 • อดีตทนายความประจำสำนักงาน ดีลอยท์ทู้ช โธมัทสุ
นายเดชาธร พงษ์ถมมานา (ทนายความ)
การศึกษา
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ( พ.ศ. 2536 )
ประสบการณ์
 • อดีตทนายความประจำบริษัท สมภพ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
นายศรัณย์ บุญศรี
การศึกษา
ประสบการณ์
นายธุรวิช สุวรัชชุพันธุ์
การศึกษา

ประสบการณ์

นายมงคล ศรีสังข์
การศึกษา
ประสบการณ์
English
สมาชิกของสำนักงาน