1.

สำนักงานต้องปฏิบัติต่อลูกความด้วยความเอื้ออาทรและเอาใจใส่โดยคำนึงถึงเสมอว่า ลูกความเป็นผู้มีข้อจำกัดความสามารถในการแก้ไขปัญหาของตนเอง
2. สำนักงานมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของลูกความอย่างเต็มกำลังความสามารถ ขณะเดียวกันพึงโน้มน้าวใจให้เกิดการจรรโลงความรับผิดต่อสังคมด้วย

3.

สำนักงานพึงรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ของลูกความและสังคม โดยต้องคงไว้และพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการอย่างดีเยี่ยมและต่อเนื่องตลอดไป ให้สอดคล้องต้องกันกับการพัฒนากฎหมายสังคม เศรษฐกิจและการเมือง

ความทั่วไป | ปรัชญา | งานที่ให้บริการ | สมาชิกของสำนักงาน | แหล่งเชื่อมโยง | ติดต่อ

สำนักกฎหมาย ไอพีซีที แอสโซซิเอทส์ กรุงเทพ ประเทศไทย
สงวนลิขสิทธิ์ 2544

สารบัญ
ความทั่วไป
ปรัชญา
งานที่ให้บริการ
สมาชิกของสำนักงาน
แหล่งเชื่อมโยง
ติดต่อ
ปรัชญา
English