สารบัญ
ความทั่วไป
ปรัชญา
งานที่ให้บริการ
สมาชิกของสำนักงาน
แหล่งเชื่อมโยง
ติดต่อ

ความทั่วไป | ปรัชญา | งานที่ให้บริการ | สมาชิกของสำนักงาน | แหล่งเชื่อมโยง | ติดต่อ

สำนักกฎหมาย ไอพีซีที แอสโซซิเอทส์ กรุงเทพ ประเทศไทย
สงวนลิขสิทธ์ 2544

กฎหมายภาษีอากร
กฎหมายภาษีอากรเป็นกฎหมายที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตามภาวะทางเศรษฐกิจและนโยบายทางการคลังของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่นักกฎหมายภาษีอากรจำเป็นต้องติดตามอยู่ตลอดเวลา สำหรับบริการของสำนักงานในส่วนนี้ประกอบด้วย
(1) การให้คำปรึกษาปัญหาและวางแผนภาษีอากร
(2) การอุทธรณ์การประเมินภาษีอากรต่อเจ้าหน้าที่ประเมินภาษีอากร ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แล้วแต่กรณี และ
(3) การดำเนินคดีในศาลภาษีอากร ทั้งนี้เป็นการให้บริการที่ครอบคลุม (1) ทั้งกฎหมายภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร (ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีอากรระหว่างประเทศ (ไม่ว่าจะมีอนุสัญญาภาษีซ้อนหรือไม่ก็ตาม), ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ, และอากรแสตมป์) และ
(4) ภาษีที่จัดเก็บภายใต้กฎหมายอื่น ๆ ด้วย เช่น ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย เป็นต้น
กฎหมายส่งเสริมการลงทุน
สิ่งที่นักลงทุนทั้งหลายให้ความสนใจต่อกฎหมายนี้โดยปกติได้แก่
(1) การเข้าอยู่ภายใต้ระบบการให้สิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ ในการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (The Office of Board of Investment, BOI) และ
(2) การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนด ต่าง ๆ ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์อื่น ๆ โดยถูกต้องและเป็นประโยชน์ ซึ่งสำนักงานมีทนายความและทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน การยื่นและประสานงานเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตาม (1) รวมทั้งมีความพร้อมในการบริการตาม (2) ทั้งกรณีก่อนและหลังได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนด้วย
กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กฎหมายการทำงานของคนต่างด้าว และกฎหมายคนเข้าเมือง
บริการของสำนักงานในส่วนนี้ ประกอบด้วยการให้บริการคำปรึกษา และดำเนินการขออนุญาตหรือจดทะเบียนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย
1 การขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เช่น การขอรับความคุ้มครองภายใต้ สนธิสัญญาทางไมตรีและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา, การจัดตั้งสำนักงานผู้แทน (Representative Office) การตั้งสำนักงานภูมิภาคของบริษัทข้ามชาติ (Regional Office of Transnational Corporation) หรือการขออนุญาตประกอบธุรกิจตามบัญชี ค. แห่งประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 281 การจัดตั้งบริษัทลูกหรือบริษัทในเครือ (Subsidiary Company) การตั้งสำนักงานสาขา (Branch Office) กิจการร่วมค้า (Joint venture) การตั้งตัวแทนทางการค้า (Commercial Agency) การตั้งผู้จัดจำหน่าย (Distributor) เป็นต้น
2 การขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (Work Permit)
3 การเข้าเมือง (Immigration) เช่น การขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักร การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร การขอแปลงสัญชาติ เป็นต้น
การให้คำปรึกษากฎหมายธุรกิจและจดทะเบียนธุรกิจ
1 การจดทะเบียน ตลอดจนการแนะนำให้คำปรึกษาการประกอบธุรกิจการค้าทั้งการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ ซึ่งต้องดำเนินการต่อกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ เช่น การจัดตั้งบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนประเภทต่าง ๆ การร่วมลงทุนในองค์กร รวมทั้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรณีต่าง ๆ การจดทะเบียนพาณิชย์ ตลอดจนเมื่อจัดตั้งองค์กรธุรกิจแล้ว ดำเนินการจัดทำเอกสารต่าง ๆ เช่น กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ เป็นต้น
2 การจดทะเบียนด้านภาษีอากร เช่น การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, การขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี เป็นต้น
3 การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทต่าง ๆ ต่อสำนักงานที่ดิน การจดทะเบียนเครื่องจักร เป็นต้น
4 การจดทะเบียนและให้คำปรึกษาแนะนำด้านอื่น ๆ ตามกฎหมายเฉพาะต่าง ๆ เช่น มูลนิธิ สมาคม เป็นต้น
5 การเข้าร่วมเจรจาทำสัญญาต่อรองทางธุรกิจการค้า และทำข้อตกลงทางธุรกิจต่าง ๆ (Contract Negotiation) รวมทั้งร่างสัญญา ตรวจวิเคราะห์ ทำความเห็น ทำคำแปล เกี่ยวกับสัญญาหรือเอกสารด้านกฎหมาย ตลอดจนร่างบันทึกข้อตกลงต่าง ๆ รวมทั้งร่างพินัยกรรม
6 การให้คำปรึกษา แนะนำ ทำความเห็นเกี่ยวกับการยื่นคำขอรับสัมปทานต่าง ๆ การขออนุญาตจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนการติดต่อหน่วยราชการต่าง ๆ เพื่อทำนิติกรรม
7 การให้คำปรึกษา แนะนำ ทำความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate and Property Development) ทำการเป็นผู้รับมอบอำนาจหรือตัวแทน เพื่อยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เช่น การจำนอง การซื้อขาย การเช่า ตลอดจนการรังวัดที่ดินทุกกรณี
8 การให้คำปรึกษาแนะนำ ทำความเห็นและดำเนินการเกี่ยวกับการเลิกกิจการ โอนกิจการ ควบกิจการ ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรธุรกิจ และโครงสร้างหนี้และภาระผูกพันต่าง ๆ ซึ่งจะต้องคำนึงถึงกฎหมายการแข่งขันทางการค้าและบริการ หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย การประมูลซื้อขายกิจการ ตลอดจนหลักเกณฑ์การฟ้องหรือถูกฟ้องล้มละลาย หรือฟื้นฟูกิจการ
9 การให้คำปรึกษาตลอดจนดำเนินการติดตาม เร่งรัด ทวงถามหนี้สิน สืบทรัพย์ และยึดทรัพย์ตามคำพิพากษาของศาล
10 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ของราชการตามที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้า

< 1 - 2 - 3 >
สาขาทางกฎหมายที่บริการ
English